Hieronder vind je onze algemene voorwaarden en de AVG verklaring

Algemene voorwaarden Presentation Profs.

1. Definities

1.1 PRESENTATION PROFS (hierna te genoemd PRPR) is de naam waaronder Jan van der Werk, presentatie- en communicatietrainingen geeft. Vestigingsadres: Acacialaan 13, 3053ZA te Rotterdam. Btw-nummer NL804749516(B.01) PRPR staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24254684.                                

1.2 Onder opdrachtgever wordt bedoelt de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Met overmacht wordt bedoelt de omstandigheid waarin het voor PRPR of de opdrachtgever onmogelijk is om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen.

2. Uitwerking 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PRPR en opdrachtgever als het gaat om het verzorgen van trainingen en coaching.

2.2 Wanneer wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden zijn deze afwijkingen slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Bij de toepassing van deze voorwaarden geldt het Nederlands recht. 

3. Concreet

3.1 Overeenkomsten worden in principe per email besloten en zijn op die manier bindend. Op verzoek kan opdrachtgever een offerte krijgen.

3.2 Alle in de correspondentie - en mondeling genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij het anders is vermeld.

4. Annulering

4.1 In geval van annulering door de opdrachtgever zal in goed overleg eerst naar een vervangende datum worden gezocht. Wordt deze gevonden en vastgesteld, dan worden géén annullerings- of wijzigingskosten berekend. In geval van annulering door PRPR zal in goed overleg en z.s.m. een nieuwe datum worden vastgesteld. Er kan in geval van een dergelijke wijziging géén aansprakelijkheid aan PRPR worden toegeschreven.

4.2  Annulering van de training door de opdrachtgever meer dan een maand tevoren bedraagt 0% bvan de trainingskosten. Annulering van een maand tot 14 dagen van tevoren is 25% van de trainingskosten. Annulering minder dan 14 dagen van tevoren is 50% van de trainingskosten. Annulering korter dan 7 dagen van tevoren is 75% van de trainingskosten en annulering 3 dagen of korter van tevoren is 100% van de trainingskosten.

5. Betaling

5.1 PRPR zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. De opdrachtgever houdt zich aan de verplichting de factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is wettelijke rente verschuldigd. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op de opdrachtgever. 

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het intellectueel eigendom van de training, opdrachten, oefeningen, tools, filmpjes e.a. lesmateriaal

berust bij PRPR. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen niet vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik of alleen met toestemming van PRPR met bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 PRPR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie.

7.2 Aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan PRPR voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.3 PRPR is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.4 PRPR zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 PRPR verzekert dat alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk worden behandeld.

 


Hoe gaan wij om met privacy? (AVG)

Papafume - Presentation Profs, gevestigd aan Acacialaan 13 3053 ZA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Acacialaan 13 3053 ZA Rotterdam
06 10383315
Jan van der Werk is de Functionaris Gegevensbescherming van Papafume - Presentation Profs Hij/zij is te bereiken via info@preseentationprofs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Papafume - Presentation Profs verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@preseentationprofs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Papafume - Presentation Profs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Papafume - Presentation Profs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Papafume - Presentation Profs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 3 jaar na de laatste opdracht, bestelling of ander contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden

Papafume - Presentation Profs verstrekt nooit informatie aan derden.

Papafume - Presentation Profs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Papafume - Presentation Profs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@presentationprofs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Papafume - Presentation Profs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

page1image24708112Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Papafume - Presentation Profs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@presentationprofs.nl

 


page2image24952464

Over Jan

Hoe ben ik spreker en presentatietrainer geworden?
Dat lag niet echt voor de hand want ik was een nogal stille Fries. En Friezen zijn over het algemeen wat minder spraakzaam en minder goed gebekt als in Rotterdam, de stad waar ik nu woon. Na mijn studie zette ik, met mijn vrouw,  een uitgeverij/ontwerpstudio op.

Ik merkte al vrij snel dat een presentatie geven (onze grafische ontwerpen presenteren en onze uitgaven promoten) mij niet zo goed afging. Ik vond het vervelend om voor een groep iets te moeten zeggen en wist ook niet echt hoe ik mensen moest overtuigen of warm maken voor onze projecten.

Ik was behoorlijk zenuwachtig voor zo'n presentatie maar het lukte me meestal wel om mijn verhaal (in een heel hoog tempo) uit te storten over mijn eventueel toekomstige klanten. Daarna had ik meestal een soort katergevoel en ik besloot dat ik moest gaan werken aan mijn sprekerskwaliteiten of eerder: aan het ontbreken ervan.

Het presenteren van ons werk nam een belangrijke plaats in in ons vak. We wilden mensen overtuigen dat ze met ons in zee moesten gaan. Nou kunnen mensen enthousiast zijn over je product of dienst maar als je hen niet weet te overtuigen dat jij de juiste partij bent voor hun probleem of  hun project, dan zullen ze niet voor jou kiezen. Je moet het kunnen overbrengen. Je wilt eerlijk, enthousiast en zelfverzekerd overkomen zodat jij hen het gevoel geeft dat je weet waar je het over hebt en betrouwbaar bent.

Dus ben ik trainingen gaan volgen, boeken over public speaking gaan lezen en heb me op een gegeven moment zelfs aangesloten bij een sprekersclub. Ik maakte me de ins en outs van het sprekersvak eigen en het kwartje begon te vallen.

'Spreken in het openbaar' ging mij helemaal niet zo slecht meer af. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en ontdekte welke 'tools' ik in kon zetten bij welk publiek. Ik ontwikkelde zo mijn eigen methode en jawel... werd drie keer kampioen Public Speaking tijdens sprekerswedstrijden.

Toen ik merkte dat een succesvolle speech niet een kwestie van toeval was, maar simpelweg het resultaat van het inzetten van bepaalde 'gereedschappen', ben ik mijn trainings- en coachingspraktijk op gaan zetten.

Ik zet mijn ervaring en kennis nu in om anderen te helpen speeches en presentaties te maken die impact hebben en gebruik daarbij de hele gereedschapskist waarmee ik zelf kampioen ben geworden.

Dus als je op het gebied van spreken of presenteren geholpen wilt worden - of het nu hulp bij je presentatie is of werken aan je non-verbale speaking skills: ik kan je daar mee helpen. Stuur me een mailtje of bel me en wie weet tot ziens!

De voorafgaande jaren viel ik tijdens de presentaties halverwege al in slaap, maar dit jaar zat ik de hele avond op het puntje van mijn stoel.

- Arjen de Jong, manager Friese Poort, Leeuwarden