Hieronder vind u onze algemene voorwaarden en de AVG verklaring

Algemene voorwaarden Presentation Profs.

1. Definities

1.1 PRESENTATION PROFS (hierna te genoemd PRPR) is de naam waaronder Jan van der Werk, presentatie- en communicatietrainingen geeft. Vestigingsadres: Acacialaan 13, 3053ZA te Rotterdam. Btw-nummer NL804749516(B.01) PRPR staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24254684.                                

1.2 Onder opdrachtgever wordt bedoelt de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Met overmacht wordt bedoelt de omstandigheid waarin het voor PRPR of de opdrachtgever onmogelijk is om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen.

2. Uitwerking 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PRPR en opdrachtgever als het gaat om het verzorgen van trainingen en coaching.

2.2 Wanneer wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden zijn deze afwijkingen slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Bij de toepassing van deze voorwaarden geldt het Nederlands recht. 

3. Concreet

3.1 Overeenkomsten worden in principe per email besloten en zijn op die manier bindend. Op verzoek kan opdrachtgever een offerte krijgen.

3.2 Alle in de correspondentie - en mondeling genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij het anders is vermeld.

4. Annulering

4.1 In geval van annulering door de opdrachtgever zal in goed overleg eerst naar een vervangende datum worden gezocht. Wordt deze gevonden en vastgesteld, dan worden géén annullerings- of wijzigingskosten berekend. In geval van annulering door PRPR zal in goed overleg en z.s.m. een nieuwe datum worden vastgesteld. Er kan in geval van een dergelijke wijziging géén aansprakelijkheid aan PRPR worden toegeschreven.

4.2  Annulering van de training meer dan 30 dagen van is kostenloos. Annulering van 30 tot 21 dagen van tevoren betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan PRPR van 25% van de trainingskosten. Annulering van 21 tot 14 dagen van tevoren betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan PRPR van 50% van de trainingskosten. Annulering van 14 tot 7 dagen van tevoren betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan PRPR van 50% van de trainingskosten en annulering van 3 dagen of korter van tevoren betekent dat een vergoeding is verschuldigd aan PRPR van 100% van de trainingskosten.

5. Betaling

5.1 PRPR zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. De opdrachtgever houdt zich aan de verplichting de factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is wettelijke rente verschuldigd. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op de opdrachtgever. 

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het intellectueel eigendom van de training, opdrachten, oefeningen, tools, filmpjes e.a. lesmateriaal

berust bij PRPR. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen niet vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik of alleen met toestemming van PRPR met bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1 PRPR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie.

7.2 Aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan PRPR voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.3 PRPR is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.4 PRPR zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 PRPR verzekert dat alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk worden behandeld.

 


Hoe gaan wij om met privacy? (AVG)

Presentation Profs te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Acacialaan 13, 3053 ZA Rotterdam
06 10383315
Jan van der Werk is de Functionaris Gegevensbescherming van Presentation Profs. Hij is te bereiken via info@presentationprofs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Presentation Profs verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen enkele social media plugin of andere trackingsystemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@presentationprofs.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Presentation Profs verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om zijn diensten (trainingen en coaching) goed te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Presentation Profs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Presentation Profs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 3 jaar na de laatste opdracht of ander contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden

Presentation Profs verstrekt nooit informatie aan derden.

Presentation Profs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Presentation Profs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@presentationprofs.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Presentation Profs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

page1image24708112Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Presentation Profs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@presentationprofs.nl

 


page2image24952464

 

De voorafgaande jaren viel ik tijdens de presentaties halverwege al in slaap, maar dit jaar zat ik de hele avond op het puntje van mijn stoel.

- Arjen de Jong, manager Friese Poort, Leeuwarden